پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

گزارشگیریهای پیشرفته برای تمامی کاربران فعال گردید


گزارش آمار ارسال ها با امکان مشاهده آمار یک فرد به تنهائی و یا به همراه زیرمجموعه اش برای تمامی کاربران فعال گردید
گزارش آمار پرداخت ها با امکان مشاهده آمار یک فرد به تنهائی و یا به همراه زیرمجموعه اش برای تمامی کاربران فعال گردید
گزارش آمار انتقال اعتبار به سایرین با امکان مشاهده آمار یک فرد به تنهائی و یا به همراه زیرمجموعه اش برای تمامی کاربران فعال گردید
گزارش آمار انتقال شارژ به موبایل با امکان مشاهده آمار یک فرد به تنهائی و یا به همراه زیرمجموعه اش برای تمامی کاربران فعال گردید
کلیه آمارهای فوق با امکان جستجو میباشند
امکان حذف کلیه مخاطبین از دفترچه تلفن اضافه شد

1393/04/23 22:30:16 96198bdd-910b-4160-a7ef-cc2e948c4aa3 منبع خبر

لیست اخبار